ES Teck Hälsoanalys

Med ES Teck Hälsoanalys kan vi visa hur din livsstil påverkar din hälsa och kroppens balans. Tillsammans analyserar vi resultaten och utformar en personlig hälsoplan samt ett handlingsprogram för att förbättra ditt välmående.

ES Teck Hälsoanalys är till för dig som:

 • Vill veta om du är på rätt väg, kanske följa upp resultaten av dina hälsoinsatser och/eller behandlingar.
 • Har oförklarliga symtom, uttalade hälsobesvär eller brist på energi och vill ha förslag på vad som kan stärka dig och kroppens självläkningsförmåga.
 • Vill ligga steget före och vill kontrollera hur din balans i kroppen är.

Ofta har vi en obalans i vår kropp långt innan vi utvecklar märkbara sjukdomssymptom. Symptom dyker inte upp förrän kroppen inte längre kan hantera obalanserna. Detta gör det svårare att upptäcka om man är på väg mot sämre hälsa. Vi kan också gå i många år med symptom innan vi får en konstaterad sjukdom. Detta beror på att vi under lång tid har en nedsättning i kroppens funktioner innan en sjukdom etablerar sig. ES Teck Hälsoanalys är bla till för dig som känner att du inte mår så bra som du skulle kunna göra även om alla blodprover och konventionella undersökningar visar att ”det är inget fel på dig”. Med ES Teck mätningen kan vi se obalanser och störningar i kroppen innan de etablerats och syns i biokemiska prover/sjukvårdsprover.

Hälsoråden som ges är ofta generella och passar stora massan men vi är alla olika med olika behov. Behoven skiljer beroende på vad vi är för person; kvinna – man, äldre – yngre, ljus – mörk, kolhydrat person – protein person m.m. Behoven skiljer också beroende på vad vi gör och utsätter oss för; om vi är aktiva – inaktiva, stressar mkt, utsätts för många påfrestningar i livet m.m. Med ES Teck Hälsoanalys kan vi se vad just du behöver för att må bra och hålla en hög energi!

ES Teck Hälsoanalys hjälper dig att får reda på vilka dina funktionella styrkor och svagheter är. Hjälper dig att hitta en hållbar livsstil och balans i din kropp. Ger dig en skräddarsydd hälsoplan för just dig!

ES Teck Hälsoanalys ger bl.a. en bild av:

 • Syra-bas-balans – är man försurad kan tillväxten av oönskade mikroorganismer (svampar, bakterier samt virus) öka och ämnesomsättningen påverkas. För att förstå detta kan man jämföra en frisk sjö men en försurad.
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Elektrolytbalansen
 • Sköldkörtelns funktion
 • Diabetes screening
 • Kolesterol
 • Hjärtkärlsystemet – Ger en bild av hur hjärtkärlsystemet mår och fungerar.
 • Kroppssammansättning – fett och muskler
 • Vätskebalansen
 • Grundämnesomsättning – vad du gör av med i vila
 • Cirkulation och syresättning – hur fungerar dessa? Båda är viktiga faktorer för bl a näringstransport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera optimalt.
 • Inflammationer – finns det inflammation i kroppen? Kan kroppen arbeta med att försöka läka dem eller inte? Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk.
 • Metabolismen – den generella ämnesomsättningen. Försämrad eller ändrad ämnesomsättning t ex till följd av olika former av stress kan ligga bakom trötthet och många andra hälsobesvär.
 • Tarmar och matsmältning – Hur fungerar dessa? Här kan vi följa upp och se hur en kostomläggning påverkar tarmarna.
 • Ryggkotor – Indikation för behov av behandling eller som uppföljning av t ex naprapati behandling.
 • Homeostas – hur din kropp kan behålla/återfå balansen.
 • Livsstilsanalys – visar hur du påverkas av den aktuella livsstilen.

Hur går det till?

 • Förberedelser inför besöket – Innan du kommer på Hälsoanalysen så ska du läsa igenom ”Inför besöket”, det är mycket viktigt att du följer dessa restriktioner för att analysen ska bli så tillförlitlig som möjligt. Fyll också i ”Frågeformulär 1” och ”Frågeformulär 2”, och ta med eller maila det (det spar tid under besöket).
 • Så här går Hälsoanalysen till – Vi börjar med att titta igenom dina frågeformulär så jag får veta lite mer om dig. Sedan tas några tester; blodtrycksmätning, vikt samt ES Teck scanning. Scanningen tar några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan. Dessutom används en oxymeter som sätts runt det ena pekfingret.
 • Vi går igenom testsvaren och screening resultatet kopplat till ditt mående och dina livsstilsvanor. Utifrån detta lyfter vi styrkor och utvecklingsområden och tar fram förslag på åtgärder för att balansera hälsan. Det kan handla om mat som medicin, näringstillskott, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi m.m. Du får en skriftlig sammanställning mailad till dig.

Tid: 1,5 timme

ES Teck – en medicinskt godkänd kroppsscreening

Tekniken i ES Teck är medicinskt godkänd av Amerikanska Food och Drug Administration, världens tuffaste tillståndsmyndighet. EU:s tillståndsmyndighet har godkänt ES Teck och den används idag av terapeuter runt om i världen. ES Teck har en klassificering som medicinskt godkänd klass 2, vilket betyder att läkare får använda den.

De olika screeningmetoderna som ES Teck använder för att få fram ett antal olika biomarkörer inkluderar blodtryck, heart rate variability, pulsvågsanalys, syremättnadsmätning, bioimpedans och galvanic skin respons. Beroende på vilken mätmetod man syftar på användes de i olika sammanhang av t.ex. sjukhus, forskningsenheter, idrottsmedicin, friskvårdskliniker och träningsanläggningar.

ES Teck mäter ett ESG (ElektroSomatoGram) för hela kroppens tillstånd. Man kan jämföra tekniken med EKG som dom flesta känner till och som visar hjärtats tillstånd eller EEG som visar hjärnans funktion. Med Es-Teckens ESG ser du hela kroppens funktion och du kan följa förändringar i hälsotillståndet och se hur en behandling fungerar.

Med ES Teck Hälsoanalys arbetar vi med frisk- och hälsovård och använder sig inte av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder utan av metoder som lämpar sig för frisk- och livsstilsrådgivning. Läkare arbetar med sjukdomar/diagnostik med insatser som bla innefattar läkemedel och friskvårdare arbetar med hälso- och friskvård.

Syftet med denna typ av fysiologisk screening är att inspirera och motivera individer via visuella bilder av fysiologin och biomarkörer till att följa ett individuellt friskvårdsprogram som tagits fram. Friskvårdsprogrammet kan bestå av kost, träning, näringstillskott och livsstilsrådgivning.

ES Tecks olika mättekniker:

 • Oxymeter
  Oxymeter ger mätvärdena Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens/puls, Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen. Tekniken används sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen. Gunnar Nyberg vid avdelningen för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg förutsäger en ökad användning av denna typ av noninvasiv pulsvågsanalys, speciellt för utvärdering av hjärtmedicinering samt epidemiologisk forskning kring hjärt-kärlsjukdomar.
 • Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV
  När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.
  HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet. Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning. Enligt Sörnmo och Palm visar HRV regleringen av inte bara hjärtats funktion utan även av andningen, blodtrycket och kroppstemperaturen. Den kliniska forskningen om HRV har främst gällt neurologiska och kardiologiska tillämpningar. I Sverige är det främst vid Lunds Universitet som har beforskat HRV, t ex Leif Sörnmo, elektrovetenskapare och professor, TeknD, docent och Olle Pahlm, professor och klinisk fysiolog.
 • Bioimpedans
  Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard. ES Teck har validerats jämfört med DXA, se nedan under kliniska tester.
  På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet, vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).
 • Medicinsk informatik + korsanalys
  Screeningprogrammet tar fram ett antal fysiologiska parametrar baserade på algoritmer. Som framgår av ovanstående teknikbeskrivningar är det vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar. Medicinsk informatik utgör ett separat forskningsområde t ex på Linköpings universitet som för övrigt har epitetet ”hälsouniversitet”. Syftet är att ”extrahera och förmedla kliniskt relevant information”. Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat.
 • Medicinska godkännanden
  Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bl a följande godkännanden/certifikat:
  ES marks (Class IIa): www.softmedtechnology.com (PDF)
  Health Canada (Class III): www.softmedtechnology.com (bild)
  FDA 510k Clearance: www.softmedtechnology.com (bild)
  Kema certified ISO 13485:2003: www.softmedtechnology.com (PDF)

Informationen är delvis hämtad från Elena Malmefeldts hemsida www.halsokunskap.se

Utbildning
Utvecklaren har som krav att alla som köper ES Teck ska genomgå en utbildning av en utbildare utsedd av distributören. I Sverige är Elena Malmefeldt Lic.utbildare och jag har genomgått denna utbildning våren 2015.

För er som är intresserade av en fördjupning i vetenskapen runt ES Teck och de metoder som används vänligen kontakta oss för mer information.

Har du frågor eller önskar du boka en tid?